Plesk 6 - Installatie certificaat

Na uitgifte ontvang je het certificaat per e-mail. Je kunt het certificaat ook downloaden in het Control Panel.

Het certificaatbestand heeft dezelfde naam als de domeinnaam waarvoor het is aangevraagd, bijvoorbeeld www_sslcertificaten_nl.crt,

Installatie certificaat

 1. Ga naar de certificate repository pagina en klik op ADD.
 2. In het Upload certificate files gedeelte van de pagina, klik op Browse en navigeer naar het bestand met het domeincertificaat.
 3. Klik op SEND FILE. Het certificaat wordt opgeslagen in Plesk.

Installatie root- en intermediate certificaten

 1. Op de certificate repository pagina, selecteer een certificaat van de lijst.
 2. Op de pagina staat een tekstvak met de naam CA Certificate. Plak hier de inhoud van de root- en intermediate certificaten onder elkaar met telkene één Enter ertussen, in de volgorde: 2e intermediate certificaat (indien aanwezig) - intermediate certificaat - rootcertificaat. Het moet er ongeveer als volgt uit komen te zien:
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIEyDCCBDGgAwIBAgIEAgACmzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBFMQswCQYDVQQGEwJV
  <meer regels met gecodeerde data van het 2e intermediate certificaat, indien aanwezig>
  vA2AOurM+5pX7XilNj1W6tHndMo0w8+xUengDA==
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  UzEYMBYGA1UEChMPR1RFIENvcnBvcmF0aW9uMRwwGgYDVQQDExNHVEUgQ3liZXJU
  <meer regels met gecodeerde data van het 1e intermediate certificaat>
  zs1x+3QCB9xfFScIUwd21LkG6cJ3UB7KybDCRo==
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIB+jCCAWMCAgGjMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMEUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRgwFgYD
  <Meer regels met gecodeerde data van het rootcertificaat>
  /5ODFlitppK+ULdjG+BqXH/9Apy
  bW1EDp3zdHSo1TRJ6V6e6bR64eVaH4QwnNOfpSXY
  -----END CERTIFICATE-----
 3. Klik op Send Text om de certificaatbestanden te uploaden.

Zodra het certificaat is toegevoegd, dient het nog te worden gekoppeld aan de betreffende domein. Dit kan worden uitgevoerd bij IP PoolIP Alias.

Alle stappen voor de installatie van het certificaat zijn voltooid. Zorg dat de certificaatbestanden goed zijn beveiligd, en bewaar een backup van de private key en het certificaat op een veilige plek. Installeer ook de root en intermediate certificaten. Controleer met de SSLCheck of het certificaat juist is geinstalleerd en zorg voor een optimale configuratie van het SSL certificaat met deze tips en instellingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij problemen of foutmeldingen, wij helpen je graag!

Gerelateerde Artikelen:

Plesk 6 - Aanmaken CSR
Plesk 6 Administrator - Aanmaken CSR
Plesk 6 Administrator - Installatie certificaat
Downloaden Intermediate en Root Certificaten

point up